تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 95- سوال 100

سؤال 100

 

🍀چرا مقام #قرب_فرائض از #قرب_نوافل بالاتر است؟!🍀

کسانی که چشم و گوش خدا میشوند، و کسانی که خدا چشم و گوششان میشود حقیقت نماز و حج و …