تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 94- سوال 99

سؤال 99

 

🍀«الا ما حرم اسرائیل علی نفسه»🍀

چطور یک پیامبر یا امام حکمی را عوض میکند یا حکمی را قبول یا رد میکند؟

ویژگی اصحاب قائم در قبول حکم در مورد باطنشان!