تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 92- سوال 97

سؤال 97

 

🍀عبادت خائفانه یحیی (ع) چه تناسبی با عبادت احرار دارد؟🍀

خوف از جهنم امید به بهشت محبت و حمد و شکر