تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 90- سوال 94

سؤال 94

 

🍀و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للآکلین🍀

درخت نجف که با روغن آبیاری میشود و خوراکش رنگ میدهد!

مقایسه نظر #طباطبایی با کلام #یمانی (ع)