تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 86- سوال 88و89

سؤال 88 و 89

 

🍀 #شیطان بین دو دندان #مار وارد #بهشت شد!!🍀

🍀معنای رؤیای #یوسف که خورشید و ماه و یازده ستاره برایش #سجده کردند.🍀