تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 84- سوال 86

سؤال 86

 

🍀معنای نسخ آیات و احکام و شرایع چیست؟🍀

#دین_جدید❗️

فاید آیات و احکام منسوخ

چرا عیسی و ایلیا و خضر (ع) زنده ماندند؟

برخورد قائم (ع) با اصحابش