تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 83- سوال 83و84و85

سؤال 83 و 84 و 85

 

🍀فرق مخلِصین و مخلَصین چیست؟🍀

🍀فرق قرآن و فرقان چیست؟🍀

🍀«ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون»🍀