تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 82- سوال 82

سؤال 82

 

🍀«انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم…». معنای #خودکشی در آیه چیست؟🍀

#سامری و #گوساله

#الاغهای_حامل_تورات