تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 75- سوال 72

#جلسه_75

🔰 سؤال 72

 

🍀ارتباط قصه همراهی موسی و عالم و قصه ذی القرنین با قیام قائم (ع) چیست؟🍀

قسمت سوم

حقیقت جریان #دیوار و #گنج، حقیقت مسئله #ذی_القرنین