تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 15- سوال 5

 #جلسه_پانزدهم

🔰سؤال پنجم🔰

🍀تفاوت بسمله سوره فاتحه با بسمله سوره های دیگر چیست؟ آیا بسمله جزء و آیه ای از سوره هاست؟🍀