تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 131- سوال 134

🔘 سؤال 134

 

تفسیر آیه 30 فصلت، و آیات 62 تا 65 یونس

 

❇️معنای تنزل فرشتگان بر مؤمنان پرواگر

❇️جایگاه رؤیا در دین خدا بعنوان میزان ایمان و تقوا

❇️فایده صیام