تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 128- سوال 130

سؤال 130

 

حدیث امام علی:

ای دنیا غیر مرا فریب بده…سه بار طلاقت دادم و بازگشتی نیست.

 

❇️طلاق دنیا در سه مرحله عمر و سه مرحله عالم خلق

❇️شیوه حکومت علی