تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 127- سوال 129

سؤال 129

 

اولئک المقربون*فی جنات النعیم*ثلة من الأولین*و قلیل من الآخرین

 

❇️معنای مقربین و اولین و آخرین

❇️چرا ثله ای از اولین و اندکی از آخرین؟!