تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 123- سوال 125

سؤال 125

 

چرا قابیل هابیل را کشت؟ ازدواج فرزندان آدم و نسل انبیاء (ع) چگونه بود؟

 

❇️ شرح کوتاه نظریه تکامل و نحوه پیدایش انواع مختلف و نسل بشر و انبیا