تدریس متشابهات 4

متشابهات جلسه 122- سوال 124

سؤال 124

 

معنای آیه «و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیة اللیل و جعلنا آیة النهار مبصرة….» ؟

 

❇️حقیقت شب و روز و ماه و خورشید و محو بودن ماه