تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 113- سوال 115

سؤال 115

 

معنای روایت «حسین منی و انا من حسین» حسین از من است و من از حسینم!!

 

❇️ نسبت انقلاب حسینی با انقلاب مهدوی ❇️ نسبت دین پیامبر با انقلاب حسینی و مهدوی