تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 111- سوال 113

سؤال 113

 

🐴ان انکر الأصوات لصوت الحمیر🐴

 

🐴صفات #خر در قرآن کریم

🐴خرهای حمّال تورات

🐴پوست خر مانع ورود به وادی مقدس

🐴فرار خرها از #شیر🦁