تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 108- سوال 110

سؤال 110

🎙 سخنرانی شب چهاردهم رجب

 

🍀 چرا کشتن دشمنان امام مهدی بهتر از شهادت است؟🍀

 

❇️ ظاهر و باطن قتل

❇️ کشتن جهل مردم و منیت خودمان