تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 102- سوال 107

سؤال 107 (ادامه بخش 1)

 

🍀 #چگونه_با_منیت_مبارزه_کنیم ؟🍀

 

❇️ مبارزه با منیت در عالم جسمانی و روحانی

❇️ کرامت ایثارگرانه

❇️ مقدم نشدن بر مؤمنین در ریاست