تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۶۸- سوال ۶۳

#جلسه_68

🔰 سؤال 63

 

🍀63. آیا عالم ذر بالفعل موجود است؟ وجودش کجاست؟ چرا شیخ مفید آن را نفی میکند و میگوید اگر عالم ذر بود ما نباید آن را فراموش میکردیم؟🍀