تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۵۸- سوال ۴۵

📼 #جلسه_58

 

🔰 #سؤال_45🔰

 

🍀45. آیات اول سوره بقره.🍀

 

بخش آخر

 

ایمان از طریق اتصال به خدا