تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۵۳- سوال ۴۳و۴۴

📼 #جلسه_53

 

🔰 #سؤال_43_44🔰

 

🍀43. چرا مریم گفت: «انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا»؟🍀

 

🍀44. چرا به قسمتی از بدن که سینه دارد نماز میخوانند ولی برای سر نه؟🍀