تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۵۱- سوال ۴۱

📼 #جلسه_51

 

🔰 #سؤال_41🔰

 

🍀اگر کشتن قبطی کار درستی بوده، چرا موسی (ع) گفت: «فعلتها اذا و انا من الضالین»، آن کار را کردم در حالی که گمراه بودم؟🍀