تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۴۸- سوال ۳۸

📼 #جلسه_48

 

🔰 #سؤال_38🔰

 

🍀حدیث امام باقر: اگر میخواستم همه توحید را از کلمه #صمد نشر میدادم، به چه معناست و این چطور ممکن است؟🍀