تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۴۴- سوال ۲۸

 #جلسه_44

🔰 #سؤال_28🔰

🍀آنچه آقای خمینی (ره) در باره حجابهای نورانی و ظلمانی گفته، صحیح است؟🍀

مقام فتح مبین و کشف تام غیر دائم محمد (ص)