تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۴۳- سوال ۲۸

 #جلسه_43

 

🔰 #سؤال_28🔰

 

🍀آنچه آقای خمینی (ره) در باره حجابهای نورانی و ظلمانی گفته، صحیح است؟🍀

 

مقدمه: نوع برخورد اهل البیت با علم و علم