نوشته های جدید

لطف ممتدی آقا | شعر احمدی

گذشت جمعه و تنها قدم زدی آقا
ببخش حجم گناهانمان ، بدی ، آقا

چه قدر منتظر ما نشستی و دیدی
که گفته ایم به طعنه ، نیامدی آقا!!

تو ‌خیر محض برای تمام دنیایی
تویی تمامی دین ، لطف ممتدی آقا

به زیر سایه ی لطفت نشسته و گفتیم:
چرا برای ظهورت مرددی آقا!!!

مرددی نه ، فرستاده ای تو احمد را
همان که راه نجاتی است ایزدی ، آقا

یمانی است فرستاده ای برای همه
ز جانب تو که بابای احمدی آقا

چه قدر احمدت آقا غریب تر شده است
غریب تر ز خودت که محمدی آقا

چه قدر روی گناهانمان قلم زدی و
جواب لطف تو دادیم با بدی آقا