شبهات

سوال 93

  • در روایات آمده که امام حسین (ع) بعد از امام مهدی (ع) رجعت میکند.