شبهات

سوال 92

  • حکومت مهدیین بعد از امام مهدی (ع) با رجعت منافات ندارد؟