شبهات

سوال 86

  •  در توقیع سمری آمده که هر کسی قبل از سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده کند، کذاب و مفتری است.