شبهات

سوال 82

  •  با توجه به روایاتی که ائمه را حصر در دوازده نفر میکند، چطور امامت مهدیین را قبول کنیم؟