شبهات

سوال 81

  • شما می گویید مهدیین مهدی هستند، نه امام، در حالی که برای اثبات مهدی اول ادله ای را هم ارائه میکنید که صرفاً برای شناخت امام هست.