شبهات

سوال 79

  • اکثر روایات مربوط به مهدیین از منابع اهل سنت است. چطور میتوان به این روایات اعتماد کرد؟