شبهات

سوال 78

  • اصلاً به چه دلیلی کلمه «بعض الاقاویل» را در آیه «و لو تقوّل علینا بعض الأقاویل» تأویل به نص و وصیت میبرید؟