شبهات

سوال 77

  • چطور از آیه «ولو تقول علینا بعض الاقاویل… » اثبات میکنید که کسی نمیتواند به دروغ مدّعی وصیت شود، در حالی که مخاطب این آیه پیامبر اکرم (ص) است که نبوت او قبل از نزول قرآن اثبات شده است؟