شبهات

سوال 76

  • شما تأکید میکنید که اولین اصحاب و اولین مؤمنان که با امام مهدی (ع) بیعت میکند احمد الحسن است، در حالی که در روایت آمده که اولین کسی که با حضرت بیعت میکند، خود جبرائیل (ع) است.