شبهات

سوال 75

  • چگونه اثبات میکنید اول المقربین در وصیت رسول الله (ص) به معنای اولین اصحاب امام زمان (ع) هست، در حالی که این یک کلمه متشابه هست و ممکن است معنای دیگری داشته باشد؟