شبهات

سوال 74

  • در وصیت به شخصی باید دو نفر شاهد باشند که شهادت بدهند که وصیت به فلانی شده. اما آیا اصل این وصیت، شاهدی دارد؟ ثانیا آیا احمد الحسن شاهدی دارد برای اثبات اینکه مهدی اول در وصیت خود اوست؟