شبهات

سوال 67

  • اصلاً حدیث داریم که مهدیین خود ما ائمه هستیم. شما چطور اینها را از هم جدا میکنید؟