شبهات

سوال 66

  • همه معتقد به چهارده معصوم و دوازده امام هستیم. چطور ایشان ادّعای عصمت کرده و بدعت جدیدی در دین آورده؟