شبهات

سوال 65

  • اگر حدیث وصیت را قبول کنیم، دیگر نباید امامت مهدیین و احمد را قبول کنیم، چون طبق این حدیث، مهدیین امام نیستند.