شبهات

سوال 61

  • شما که علم رجال را بدعت و انحراف میدانید، چرا از شیخ طوسی که خودش صاحب کتاب در علم رجال و اصول است، حدیث نقل میکنید و به احادیث این بدعتگذار اعتماد میکنید؟