شبهات

سوال 60

  • شیخ طوسی (ره) خودش در کتاب غیبت میگوید که دوازده امام بیشتر نداریم و فرقه منحرفی وجود داشت که سیزده امامی بودند و از بین رفتند؛ پس باطل بوده‌اند. شما چطور اعتقاد به سیزده امام دارید و میخواهید با همین کتاب شیخ طوسی (ره) آن را اثبات کنید؟