شبهات

سوال 59

  • از کجا اثبات میکنید که آن نوشته بازدارنده از گمراهی همین وصیتی است که شیخ طوسی (ره) نقل کرده؟