شبهات

سوال 56

  • احمد الحسن مدعی است که خداوند اجازه نمیدهد که فردی کاذب مدعی وصیت شود در حالی که اسناد موجود است که فردی به نام حسین پیغان برای اثبات ادعایش احتجاج به حدیث وصیت کرده است.