شبهات

سوال 54

جعفر کذاب هم مدّعی وصیت شده؛ پس چطور میگویید که کسی جز صاحبش نمیتواند مدّعی آن شود؟