شبهات

سوال 51

  • شاید هر روز شخصی بیاید و خود را صاحب وصیت معرفی کند. پس چطور صرف ادعای وصیت را دلیل بر امامت و خلافت میدانید؟