شبهات

سوال 5

  • احمد اسماعیل گاطع الگویطع الصیامری السویلیمی الهمبوشی است که به اختصار او را احمد اسماعیل بصری می خوانند،  چطور شما او را احمدالحسن یمانی می نامید؟