شبهات

سوال 27

  • از کجا معلوم است که این صدا و صفحه فیسبوک متعلق به احمد الحسن باشد؟