شبهات

سوال 48

  • در آیه 180 سوره بقره آمده که وصیت هنگام احتضار واجب است، نه نوشتن آن. پس احمد الحسن چطور ادعا میکند که طبق آیه شریفه، کتابت وصیت واجب است؟